Eraelulise teabe hoidmine


Kaebuse/vaide, selgitustaotluse, märgukirja ja teabenõude läbivaatamine ja vastamine.

Teie isikuandmeid kasutame asja lahendamiseks ja Teile vastamiseks. Teisele osapoolele avaldame esitaja isikuandmeid üksnes minimaalselt, asja lahendamiseks hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile kaebuse, selgitustaotluse või teabenõude, mille läbivaatamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

Teiega peetud kirjavahetust ja selle läbivaatamise materjale võime kasutada ka asutuse-siseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Menetlusdokumentide osapooltele kättetoimetamine toimub:

   *    e-posti teel

   *    posti teel liht- või tähitud kirjana (postirisk on postiteenuse osutajal ning kirja saajal);

   *    faksi teel (isiku soovil)

   *    kullerteenusega

Kasutame kättetoimetamisel aadressandmeid, mida menetlusosaline on ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.

Kaebuste ja teabenõuete andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie internetipõhises dokumendiregistris. Sealt on näha dokumendi saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi. Dokumendi pealkirjaks näitame internetis vastavalt „Kaebus“, „Selgitustaotlus”, Märgukiri” või „Teabenõue”. Täpsem pealkiri on näha üksnes asutuse-siseselt.

Kaebused ja sellealane kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab sellega tutvuda ja esitab teabenõude, siis sarjapiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Meile esitatud kaebusi ja teabenõudeid ja sellealast kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

 

Väärteomenetlused

Väärteomenetluse läbiviimist reguleerib üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetluse seadustikuga.

Väärteoteate esitaja andmed avaldame teistele menetlusosalistele ulatuses, mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalik. Väärteomenetluses ei tagata tunnistaja anonüümsust.

Menetlusalune isik ja tema esindaja saavad materjalidega tutvuda menetlusseadustikes ettenähtud korras. Väärteoteate esitaja saab materjalidega tutvuda teabenõude esitamisega, arvestades kehtestatud juurdepääsupiiranguid.

Meie asutus on liitunud e-toimiku infosüsteemiga. Kasutame seda väärteomenetluste läbiviimiseks, sh andmevahetuseks teiste asutustega (nt karistusandmete edastamisel karistusregistrile ja kohtutäiturile). Põhimääruse kohaselt on e-toimiku infosüsteem kinnine. Siseneda saab üksnes ID-kaardiga sisse logides. Juurdepääsuõigus on üksnes pädevatel ametiisikutel. Samuti saab menetlusosaline ise vaadata enda menetlusandmeid ning esitada ja saada kätte menetlusdokumente.

Oma internetipõhises dokumendiregistris tähistame väärteomenetluste asjus eraisikutega peetava kirjavahetuse osas dokumendi saaja/saatja üksnes initsiaalidega, mitte nimega. Sellisel dokumentatsioonil on sarjapiirang – teabenõude esitamisel vaatame üle, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult väljastada. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Väärteootsuseid me oma võrgulehel ei avalda. Jõustunud väärteootsuseid võib küsida teabenõude esitamisega. Ka jõustunud väärteootsusel võib olla juurdepääsupiiranguid. Avalik on väärteo korras karistatu nimi ja isikukood, teiste isikute andmeid ei avalikustata.

Seadus lubab meil väärteomenetlustega seotud asjaolusid avalikustada üksnes erandlikel juhtudel (väärteomenetluse seadustiku § 62). Seda õigust kavatseme kasutada vaid väga tungival vajadusel ja hoidudes asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast. Muuhulgas jätame endale õiguse, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikkusele selgitusi.

Jõustunud väärteootsused registreeritakse ka karistusregistris. Ligipääs karistusregistrisse on piiratud, andmeid  saab küsida karistusregistri seaduse 3. peatükis sätestatud korras. 

Väärteotoimikut säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud toimikud kuuluvad hävitamisele.

 

Meile tööle kandideerimine

·         lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;

·         eeldame, et võime kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda;

·         kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;

·         kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi ning vastuväiteid;

·         teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;

·         mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta);

·         kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

Õigus tutvuda oma andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Kui soovite nende väljastamist paberil, võtame seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest.

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

·         kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,

·         takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,

·         raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,

·         ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Teil on õigus esitada meie otsuste peale vaie või pöörduda halduskohtusse.


Andmekaitsespetsialist

Keeleinspektsiooni andmekaitsespetsialist on Triin Vasar, e-post triin.vasar@keeleinsp.ee.