29. mai - 02. juuni 2017


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal


Lõppenud nädalal kontrolliti avalikku teavet Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Vändras, kolmele kohalikule omavalitusele saadeti märgukiri seoses keeleseadusest ja kohanimeseadusest tulenevate nõuete rikkumisega ning 15-le äriühingule tehti ettekirjutus ainult võõrkeelse teabe esitamise kohta. Kahele firmale saadeti kiri, millega juhiti tähelepanu keeleseaduse nõuete rikkumisele nende veebilehel.

Keeleinspektsioonile laekus kaebus Atko Liinide OÜ töötaja ebapiisava keeleoskuse kohta, kontrolli käigus leidis kaebus kinnitust ja töötajale tehti ettekirjutus sooritada eesti keele eksam.

 

Keeleoskuse kontroll haridusasutustes

Lõppes keelekontroll Sillamäe Lasteaias Päikseke, kokku kontrolliti 13 lasteaiatöötajat, neist 12 peavad sooritama B2-taseme eksami, 12-le töötajale tehti sunniraha hoiatus.

Esmakontrolli käigus kontrolliti kuue TTÜ Virumaa Kolledži töötaja eesti keele oskust, kaks töötajat peavad sooritama eesti keele eksami, ühtlasi tehti neile sunniraha hoiatus.

Tartu Täiskasvanute Gümnaasium üks töötaja peab sooritama C1-taseme eesti keele eksami.

 

Keelefirmade tegevuse järelevalve

Keeleinspektsioon kontrollib keeleseaduse § 30 lg 2 alusel tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja tegevuse vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele.

Keeleinspektsioon hindas kahe keelefirma tegevusloa taotlust ja edastas neile oma ettepanekud õppekavade täiendamiseks.

 

Merle L.-Adamson 6271780

Merle.Adamson@keeleinsp.ee