5. - 9. september 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti avaliku teabe olukorda Tallinnas, Valgas, Keilas ja Paldiskis. Kuuele äriühingule tehti ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Kaebuse alusel kontrolliti Tallinnas Stroomi keskuses Maxima töötajate eesti keele oskuse vastavust ametikoha nõuetele. Vesteldi 53 töötajaga, eksami sooritamise nõue esitati 20-le. Tallinna Raadiku Lasteaias kontrolliti 19 töötaja keeleoskust, eksami peavad sooritama kuus.

Keelefirmade koolituslubade menetlemine ja järelevalve

Menetleti nelja keelefirma koolitusloa taotlust, kõik taotlused tagastati paranduste tegemiseks. Kontrolliti 20 koolitusfirma veebilehe vastavust täiskasvanute koolituse seaduse §-des 5 ja 8 sätestatud nõuetele. Kõikidele firmadele esitati nõue puudused kõrvaldada.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee