29. august - 02. september 2016


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal tehti kuuele äriühingule ettekirjutus viia avalik teave vastavusse keeleseaduse nõudega. Kaebuse alusel kontrolliti kuues äriühingus töötajate keeleoskuse vastavust ametikoha nõuetele.

Ühes lasteaias kontrolliti ettekirjutuste täitmist, jätkus juunis alanud Narva taksojuhtide eesti keele oskuse kontroll.

Keelefirmade koolituslubade menetlemine ja järelevalve

Menetluses oli ühe keelefirma koolitusloa taotlus, see tagastati paranduste tegemiseks. Kontrolliti 16 koolitusfirma veebilehe vastavust täienduskoolituse seaduse §-des 5 ja 8 sätestatud nõuetel, mille kohaselt peab koolitaja oma veebilehel avalikustama õppekorralduse alused, õppekavad, koolitajate nimed ja kvalifikatsiooni kirjelduse, tegevusloa andmed ning tegevuse kvaliteedi tagamise alused.

Kahjuks tuli kõikidele koolitajatele teha ettekirjutus viia veebileht kooskõlla täiskasvanute koolituse seaduse nõuetega.

 

Leho Klaser, tel 6311 686

leho.klaser@keeleinsp.ee