18. - 22. mai 2015


Tähtsamad tegemised lõppenud nädalal

 

Lõppenud nädalal kontrolliti Päästeameti Ida Päästekeskuse Jõhvi komandos seitsme töötaja eesti keele oskust. Kõik seitse päästjat suunati eksamile. Sillamäe Linnavalitsuses kontrolliti kümmet töötajat. Kõik nad suunati eksamile; kaheksale töötajale, sh mõlemale aselinnapeale, tehti ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega. Kahele äriühingule tehti ettekirjutus lisada võõrkeelsele avalikule teabele eestikeelne teave, neljale äriühingule esitati nõue tagada eestikeelne teenindamine. Ühes perearstikeskuses menetleti patsiendi kaebust, mis osutus alusetuks.

Keeleoskuse kontrollist haridusasutustes

Lõpetati eesti keele oskuse kontroll Tallinna kutsekoolides. Eksami sooritamise ettekirjutus tehti Tallinna Ehituskoolis neljale, Tallinna Kopli Ametikoolis ühele, Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis üheteistkümnele ja Tallinna Tööstushariduskeskuses ühele töötajale. Tallinna Transpordikooli ja Tallinna Teeninduskooli töötajatel keeleoskusprobleemi ei ole.

Sillamäe Kutsekoolis kontrolliti viit töötajat, kõigil on vajalik keeleoskus olemas.

Valga Vene Gümnaasiumis järelkontrolliti kuue õpetaja keeleoskust. Kõigile tehti uus ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega, samuti said nad täitekorralduse sunniraha tasumise kohta eelmise ettekirjutuse täitmata jätmise pärast.

Haabersti Vene Gümnaasiumis tehti järelkontrolli ajal kaks ettekirjutust: üks eksami sooritamiseks, teine keeleoskuse täiendamise kohta.

Rummu Lastaias Lepatriinu koostati seitse ettekirjutust, neist neli koos sunnirahahoiatusega, ühele töötajale anti ka täitekorraldus sunniraha tasumise kohta.

Inspektsioon võitis ka ringkonnakohtus

Keeleinspektsioon tegi 04.03.2014 OÜ-le Jaclyn ettekirjutuse lisada ettevõtte võõrkeelsele avalikule teabele trendy bags & accessories eestikeelne teave. Ettevõte vaidlustas ettekirjutuse, kuid Tallinna Halduskohus jättis oma 29.09.2014 otsusega ettekirjutuse jõusse. OÜ Jaclyn esitas halduskohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule.

20.05.2015 otsustas ringkonnakohus jätta OÜ Jaclyn apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu 29.09.2014 otsuse muutmata.

Väljavõte kohtuotsusest: „Keeleinspektsioon ja halduskohus leidsid õigesti, et kaubamärk trendy bags & accessories sisaldab endas olulist teavet pakutava kauba kohta. Ringkonnakohus vastavat analüüsi ei korda. Vaidlust ei ole selles, et kaupluses müüakse kotte ja aksessuaare. Omadussõna trendy ei pruugi kuuluda KeeleS § 16 lg 3 reguleerimisalasse, kuid mõisted bags ja accessories iseloomustavad kaupluses müüdavat vahetult. Avalik teave peab olema edasi antud selliselt, et üksnes eesti keelt valdav tarbija saab avalikust ruumist kätte sama informatsiooni, mis on mõistetav võõrkeeli valdavatele isikutele. Lisaks ei saa KeeleS § 16 lg 3 rakendamist konkreetse kaubamärgi suhtes otsustada kauplusepõhiselt (sõltuvalt sellest, kas läbi poe akna või seina on näha, mida seal müüakse), vaid eestikeelse tõlke lisamise nõue peab olema ühetaoline.“

Siiski pole vaidlus veel lõppenud, kuna OÜ Jaclyn võib ringkonnakohtu otsuse peale esitada kassatsioonkaebuse Riigikohtule.

 

Leho Klaser, tel 6311 686
leho.klaser@keeleinsp.ee